Dataskyddspolicy

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Svenska klubben i Borgå rf.
www.svenskaklubbeniborga.fi, robert.haglund@pp.inet.fi

telefonnummer: 0400 710 881, 040 544 8911, 040 596 2213

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, medlemssekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utanför organisationen.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Rättigheter

Personer, som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Begäran om tillgång till medlems personuppgifter, rättelse i personuppgift eller andra ovan nämnda åtgärder skall skickas per e-post till föreningens ordförande: robert.haglund@pp.inet.fi

Klagomål

Personer, som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter, att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.


Registerbeskrivningen har skapats 24.5.2018 och senast ändrats 10.1.2021